Een werknemer valt in beginsel onder de sociale zekerheidswetgeving van het land waar hij werkt. Uitzondering is de ingeleende werknemer. Deze kan volgens de A1-regeling gedurende twee jaar met een A1-verklaring verzekerd blijven voor sociale zekerheid in het zendende land. Dit levert voordelen op meerdere gebieden op.


Coördinatieverordening Sociale Zekerheid

Binnen de EU geldt de de Coördinatieverordening Sociale Zekerheid. Deze verordening coördineert de sociale zekerheidsstelsels van de lidstaten. De verordening stelt dat in principe één sociaal zekerheidsstelsel van één lidstaat van toepassing is op personen die van hun recht op vrij verkeer binnen de EU gebruik maken. Zo is duidelijk in welk land zij verzekerd zijn voor de sociale zekerheid en waar zij premies moeten afdragen.

Werklandbeginsel

De aanwijsregels in de Coördinatieverordening zijn primair gebaseerd op het werklandbeginsel. Een persoon valt dus in beginsel onder de sociale zekerheidswetgeving van het land waar hij werkt. Er is hierop één uitzondering en dat is de gedetacheerde werknemer. Een uitgezonden / ingeleende werknemer kan gedurende twee jaar verzekerd blijven voor sociale zekerheid in het zendende land. Hiervoor dient de werknemer te beschikken over een A1-verklaring.

A1-Verklaring

Het A1-formulier is de naam van een Europees formulier. Met dit formulier (ook wel een certificate of coverage genoemd) bewijst een werknemer dat indien hij tijdelijk in het buitenland gedetacheerd is, over zijn salaris de sociale verzekeringspremies worden betaald in zijn eigen land. Daarom wordt het ook wel een A1-verklaring genoemd.

Alle landen van de Europese Unie gebruiken het A1-formulier. Werknemers uit de EU, de EER en verdragslanden* die in Nederland voor je werken, moeten dus over zo’n A1-verklaring beschikken. Indien dit niet het geval is dan kun je als werkgever voor iedere overtreding een stevige boete krijgen van de arbeidsinspectie.

Een A1-verklaring vraag je in de regel aan bij de sociale zekerheidsinstantie van het land waar de werknemer woont. In Nederland is dit de SVB. Voor werknemers uit bovenstaande landen dient de A1-verklaring aangevraagd te worden bij de buitenlandse sociale zekerheidsinstantie in het woonland van de werknemer.

Juiste uitvoering A1-Regeling

Het is zeer belangrijk dat de A-regeling correct wordt uitgevoerd. Alle documenten moeten kloppen, er mag geen sprake zijn van schijnconstructies, het uitzendbureau in het buitenland moet over de juiste papieren en vergunningen beschikken etc. Als opdrachtgever kun je anders op termijn in grote problemen komen. Niet alleen met de belastingdienst in Nederland maar ook met justitie. Blijken de zaken niet in orde dan wordt ook in het land van herkomst justitie en de fiscus ingeschakeld. Goed inzetten van de A1-regeling vraagt daarom om een partner die in staat is deze ook van a tot z correct uit te voeren.

A1 Holland is deze partner. Wij bieden onze klanten zekerheden waardoor ze geen risico’s lopen en hebben het hele proces strak ingericht.

Voordelen A1-regeling

Toepassen van de A1-regeling om je tekort aan gekwalificeerde medewerkers aan te vullen, kent meerdere voordelen.

Beschikbaarheid

Het grootste voordeel bij het inhuren van medewerkers van buiten Nederland is de beschikbaarheid. Nederland kent een zeer krappe arbeidsmarkt en in veel sectoren hebben we te maken met gigantische tekorten aan goed opgeleide medewerkers. Dat deze via het vrije verkeer van arbeid binnen de EU en met afstemming van de sociale stelsels, in andere landen kunnen worden geworven is van groot belang voor veel Nederlandse bedrijven.

Premieverschillen

Een gevolg van de premieverschillen tussen lidstaten, is dat er verschillen in arbeidskosten kunnen optreden tussen een werknemer en een ingeleende werknemer. Over het algemeen betekent dit in ieder geval een voordeel voor de werkgever. Indien correct toegepast betekent het ook een fiscaal voordeel voor de werknemer, gezien de hoge belastingdruk in Nederland. De voordelen kunnen hierbij behoorlijk oplopen. Een win-win situatie voor beide partijen dus maar dan moet de regeling wel correct worden uitgevoerd.

Valt niet onder WAB

Je hoeft niet te voldoen aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) waar al jaren zoveel om te doen is. Via de A1-regeling kun je dus wel flexibele contracten voeren zonder dat je allerlei verplichtingen op de hals haalt. Dit maakt je bedrijf vele malen flexibeler en wendbaarder in het voeren van je workforce.

Geen backoffice

Wij nemen namelijk alles volledig uit handen. Wij zorgen dat de medewerkers bij ons partneruitzendbureau zijn geregistreerd, voor de A1-verklaring, voor de complete verloning en belastingaangiftes, de verzekeringen en afstemming met de belastingdienst.